Realtime website trackingRealtime website tracking

Feb 24

TPLF Leaders’ Arrogance and Contempt: Inviting Further Bloodshed and Loss of Lives – HRLHA Statement

(URJII ONLINE)

Since the downfall of the military government of Ethiopia in 1991, the political and socioeconomic lives of the country have totally been controlled by the Tigray People’s Liberation Front/TPLF leaders and business institutions. As soon as the TPLF controlled Addis Ababa, the capital city, in 1991, the first step it took was to create People’s Democratic Organizations (PDOs) in the name of different nations and nationalities in the country. With the help of these PDOs, the TPLF managed to control the whole country in a short period of time from corner to corner. The next step that the TPLF took was to weaken and/or eliminate Read the rest of this entry »

Feb 19

Political Violence Intensifies in Ethiopia as the Fifth National Election Approaches

(URJII ONLINE) Urgent Action Issued by HRLHA

According to a schedule released by the National Electoral Board of Ethiopia, citizens will go to the polls to elect a new government on 24 May 2015. It will be Ethiopia’s fifth national election since EPRDF came to power in 1991. In connection with the upcoming National Election of Ethiopia, the ruling EPRDF government has begun to wage a widespread campaign to secure once again Read the rest of this entry »

Jan 23

“Journalism Is Not a Crime” – Human Rights Watch

(URJII ONLINE)

The Ethiopian government is stepping up oppression of independent journalists, and suppression of media freedom by Ethiopia’s government is curtailing democratic space ahead of national elections due in May, a leading rights group said in a report on Thursday. “Ethiopia’s government has systematically assaulted the country’s independent voices, treating the media as a threat,” Read the rest of this entry »

Dec 11

ETHIOPIA: Outbreak of Deadly Disease in Jail, Denial of Graduation of University Students

(URJII ONLINE)

The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) has issued a statement below regarding the most recent human rights situations in Ethiopia:

The Human Rights League of the Horn of Africa (HRLHA) would like to express its deep concern over the outbreak of a deadly disease at Gimbi Jail in Western Wollega, as a result of which one inmate has already died and sixty (60) others infected. HRLHA strongly believes that Read the rest of this entry »

Dec 11

Seenaa Gabaabaa Obbo Tulluu Urgee Jiruu

(URJII ONLINE)

Obbo Tulluu Urgee Jiruu

Obbo Tulluu Urgee abbaa isaanii Obbo Urgee Jiruu fi haadha isaanii aadde Caaltuu Ejersaa irraa Konyaa Salaalee, Ona Wacaalee, Ganda Dubar Qal’aa jedhamutti bara 1947 dhalatan. Dhalatanii gara waggaa lamaatti warra (abbaa fi haadha) isaanii wajjin bara 1949tti gara Konyaa Baalee, Ona Adaabbaatti galan (godaanan).

  • Umuriin isaanii yeroo barumsaaf gahu mana barumsaa galuun kutaa 1 – 4 Mana Barumsaa Miishinii Furunnaatti bara 1957 – 1960tti;
  • Kutaa 5 – 8 Mana Barumsaa Jiddu-galeessa Sadarkaa Lammaffaa Adaabbaatti bara 1961 – 1965tti;
  • Kutaa 9 – 10 Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa Gobbaatti bara 1965 fi 1966tti;
  • Kutaa 11 fi 12 immoo Mana Barumsa Ol’aanaa Tafarii Makonniinitti bara 1967 – 1968tti barataniiru.
  • Bara 1969tti Instituutii Leenjii Barsiisotaa Kotobeetti leenjii barsiisummaa erga fudhatanii booda barsiisummaan ramadamanii gara Konyaa Baaleetti deebi’uun bara 1970 – 1977tti barsiisumaadhaan, Mana Barumsa Sadarkaa Lammaffaa Adaabbaa fi Daayrektara Mana Barumsa Aloolaa ta’anii hojjetaa turaniiru.

Umuriin isaanii fuudhaaf geenyanis bara 1971tti aadde Faanayee Abarraa akka aadaa Oromootti fuudhanii turan. Obbo Tulluu Urgee sirna cunqursaa fi gabroomfataa mootummaan Itoophiyaa ummata Oromoo irraan gahaa ture jibbuun/balaaleffatuun qabsoo Oromoon bilisummaaf godhu akka finiinee babal’atuu fi ummatni Oromoo ijaaramee qabsoo godhamu keessatti murannoodhaan qooda fudhataa turaniiru.  Yeroo sanatti jaallewwan isaanii kanneen akka Magarsaa Barii, Waldayohaannis Hundee, Tamaam Hasanii fi Ibraahim Jooboo faa wajjin adda durummaan  qabsoo ummata Oromoof gumaata guddaa godhaa kan turan waann ta’eef hojii isaanii seena-qabeessaa fi boonsaa yoomiyyuu hin irraanfatame godha.

Obbo Tulluu Urgee yeroo barsiisummaan hojechaa turanitti manni barumsaa akka baballatu kaayyoo guddaa waan qabanii Ganda Aloolaa keessatti manni barumsaa Aloolaa akka banamu godhaniiru. Kana malees ijoolleen ummataa caraa barumsaa akka argatan kakaasuun barumsi bu’uuraa akka jalaqabamuu fi leenjiin ispoortii akka baballatu godhaniiru.

Mootummaa Dargii sochiin ummata Oromoo yeroo san ture sodaa guddaa waan itti uumeef Hagayya 14 bara 1978tti Obbo Tullu Urgee fi jaallewwan isaanii kan biroo wajjin qabanii hidhamuun gara Mana Hidhaa Gobbaatti darbataman. Yeroo gabaabaa boodas mana hidhaa Gobbaa irraa gara mana hidhaa Asallaa akka dabran godhame. Mana hidhaa keessatti reebichaa fi dararama hamaa irra gaheen harki mirgaa Obbo Tulluu cabee ture. Mana hidhaa kana keessas murtii tokko malee hanga Bitootessa 25 bara 1987tti (waggoota 9f) erga hidhamanii booda gadi lakkifamaniiru/hiikamaniiru. Obbo Tulluun yeroo mana hidhaa keessa turanitti “Barumsi hundee guddinaa fi bilisummaa ti” ejjennoo jedhu waan qabaniif manni barumsaa mana hidhaa keessatti banamee namootni hidhaman carraa barumsa-idilee akka argatan godhuun hanga gaafa hiikamaniitti barsiisaa turaniiru.  Kana malees, mana hidhaa keessatti leenjiin ogummaa adda addaa akka kennamu godhuun namootni hidhaman barumsa ogummaa adda addaa akka argatan qooda ol’aanaa gumaachaniiru.

Obbo Tulluun bara 1987tti mana hidhaatii erga bahanii booda Mana Barumsa Sadarkaa Lammaffaa Ol’aanaa Cilaalootti barsiisummaan hanga bara 1992tti tajaajilaniiru. Bara 1993 irraa eegale/kaasee Finfinneetti galuun Mana Barumsa dhuunfaa Aday Ababaa jehdamutti barsiisummaan hanga bara 1998tti hojjetaniiru. Bara 1994tti haadha manaa isaanii kan lammataa fuudhanii ijoollee lama irraa argataniiru. Bara 1999 irraa kaasee hanaga bara 2002tti Dhaabbata Maayikiroo Faayinaansii (Liqii fi Qusannoo) Buusaa Gonofaa jedhamu keessa magaalaa Mojoo fi Bishooftuutti iitti gaafatamaa dhaabichaa ta’uun hojjetaniiru. Bara 2003 irraa kaasee Dhaabbata Mit-mootummaa HUNDEE jehdamu keessatti Qindeessaa Piroojektii Damee Baalee ta’uun hanga bara 2008tti hojjetaniiru. Bara 2009 irraa kaasee hanga gaafa boqotaniitti/du’aniitti gara Waajjira Muummee HUNDEE magaalaa Finfinneetti argamutti jijjiiramuun kutaa adda addaa keessa ekispartii ta’anii hojjetaniiru.

Bara mootummaa ammaa kana keessa Adoolessa 23, 2008 hojiif biiroo bahanii gara bakka biqiltuu oomishaniitti deemuuf karaatti akka bahaniin basaastotni mootummaa ukkamsanii gara dabrsan. Ukkamsanii fuudhanii yeroo deeman ija isaanii haguuganii waa itti hidhanii bakka dhokataa geessan. Bakka dhakataa sanatti dararaa turanii, iccitii irraa argatanu tokko illee dhabanii,  guyyoota baayyee booda baasanii gatan. Obbo Tulluun bakka itti gataman sanaa bahanii battaluma sana gara biiroo yoo deemanu, kanneen duratti wajjiin hojjachaa turan illee eenyummaa isaanii dagatanii turani – haalli Obbo Tulluun keessa turanii fi wanti yeroo gabaabduu sana kessatti irra gahee ture waan isaan jijjiireef. Uffatni xuraa’eera; areedni guddateera; uqqatanii namummaa bahaniiru! Bakka dhokataa, hin beekkamne sana yeroo turanitti, ijoollotni Oromo hedduun, bakka sanatti dhoksaatti hidhamanii jiranu, weelluu qabsoo kan haamilee nama horachiisu weellisaa akka turan hubachuu isaanii fi isaanis/Obbo Tulluun weelluu qaraa dhufu kana dhaggeeffachaa akka turan dubbatanii turani.

Obbo Tulluun, Gaazaxaan URJII, baroota isheen maxxanfamaa turte maraaf, wadaajota ishee jajjaboo keessaa tokko ta’uun, hiraarsaa fi gidiraa maxxansiitoota ishee irra gahaa ture irraa qooddachuun alatti, karaa danda’an maraan gargaaraa fi jajjabeessaa akka turan warri URJII har’a illee sirriitti yaadatu.

Obbo Tulluu Urgee, nama humnaa fi beekumsa isaanii hunda qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchan, dadhabbii fi nuffii tokko malee hamilee guddaan ummata Oromoo qabsoo bilisummaatiif kakaasaa turanii fi kan dantaa fi qananii mataa isaanii akka jirutti qabsoo bilisumaa Oromoof oolchan waan ta’eef hojiin isaan haala gaaga’ama lubbuu isaanii gaafatu hunda keessatti hojjetaa turan fakkeenyummaa guddaa kan qabuu fi yoomiyyuu cululuqee kan mul’atu. Obbo Tulluun wanneen ummata Oromoof faayidaa qaban jedhanii itti amanan irratti hanga wareegama lubbuu isaaniitti kan qabsaa’aanii fi jireenyi Oromoo akka jijjiiramu dadhabbii  fi nuffi tokko malee hanga gaafa lubbuun isaanii dabruutti hojjetaniiru. Kun immoo kan jaalleewwanii fi ummata Oromoo mara guddaa boonsu waan ta’eef maatii fi firoottan isaanii kana ilaalanii jajjabaachuu qabu.

Obbo Tulluu Urgee ijoollee dhiiraa 4 fi dubara takka haadha manaa isaanii kan ganamaa irraa kan godhatan/argatan yoo ta’u haadha manaa isaanii kan lammataa irraa immoo dubara takka fi dhiira tokko godhataniiru/argataniiru. Obbo Tulluun hojii irratti ramadaman sirnaan hojjechaa oduu jiranuu tasa dhukkubsatanii Hoospitaala Ol’aanaa Xurunash Dibaabaa (Chaayinaa-mootummaa) yaalamuuf erga seenanii yeroo gabaabduu keessatti Sadaasa 25 bara 2014 dhalatanii waggaa 67tti boqotaniiru. Awwaalchi isaaniis baaka haatii fi firoottan isaanii jiran magaalaa Adaabaa keessatti Sadaasa 26 bara 2014 raawwateera.

Obbo Tulluutti biyyeen haa salphatu jenna!!!

Maatii, firoottanii fi jaalleewwan qabsoo isaaniitiif jajjabinaa fi obsa hawwina!

Nov 21

Doomsday Pope Warns Man’s Greed Will Destroy World

(URJII ONLINE)

Pope Francis demanded a more just distribution of the world’s bounty for the poor and hungry, telling a U.N. conference on nutrition that access to food is a basic human right that shouldn’t be subject to market speculation and quests for profit, according to Associated Press. He also warned Thursday, November 20, 2014, that planet earth would not forgive the abuse of its resources for profit, urging the world’s leaders to rein in their greed Read the rest of this entry »

Older posts «