website trackingblog statistics

Category Archive: Xalayoota Keessan

Dec 13

INVITATION TO A CONFERENCE

Press_Releases_clip_image002_0007

HRLHA-UK, in collaboration with other Human Rights Campaigners has          organized a conference on “The State of Human Rights in the Horn of Africa, Particularly Ethiopia” Dear Friends, The Human Rights crisis in Ethiopia is so worrying. No one seems to understand the scale of the violation. However, torture, disappearance and extrajudicial killings …

Continue reading »

Oct 04

Abbaa Dhabus, Diddaa Agarsiisuu Irraa Boodatti Hin Jenne

Kaleessa ayyaan Irreechaa isa baranaa (2010) ayyaaneffatnee oolle. Baayyinni nama garmalee nama dinqisiisa. Ummatni kun ummata abbaa dhabe ta’uu isaa gama  tokkoon ni hubatta. Gama birootiin immoo, diddaa gabrumma diinatti agarsiisuu ammam cimsee akka itti fufe ifatti argisiisaa jira. Wanni guddaan ayyaana Irreechaa baranaa irratti mul’ate tokko kana dha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta’e, waa’ee fi …

Continue reading »

Sep 16

Bilisummaaf Dhaabbatne Jechaa Qabsoo Irraa Fagaachuu

“Warri bilisummaaf dhaabbatne jedhan,garuu Qabasoo (Sochii) sabaa irraa fagaatanii taa’anii ilaalan,akka nama osoo qotee hin facaasiin midhaan haammachuu fedhuu ti.Isaan kun warra Bokkaa,Bakakkaa fi Hangaasuu ykn Balqqeessa hin qabne hawwanii ti.Qabsoon sabaa qabsoo sammuu ykn qabsoo irree tahuu danda’a.Haa tahu malee qabsaa’uu feesisa.Warri aangoo of harkaa qaban mirga tokko illee tolaan (kadhaan) kennanii hin beekan;kennuuf …

Continue reading »

Sep 08

Let’s Strengthen Ourselves, First

Thanks, Jaal Fayyis, for your unreserved strive to find the way out for our march towards freedom. It is not bad to implement what you forwarded here, but the question should come first from them; not from us. However, I do not think they are going to do it in the near future unless they …

Continue reading »

Sep 07

Baga gammaddan

Baga gammaddan Urjii deebiftanii dhaabuu keessaniif. Heduu galatooma. Egaa fuula duraaf amma danda’u isin faana bu’ee barruu keessan dubbisee anis barruudhanis ta’ee kara biraatinis qooda keessatti fudhachuun yaala. Jiraadha ijoollee Oromoo. Hundumaa caalaa Biyya keessatti karaa Oromoo ilaalurratti wanta deemaa jiru faana buutanii yo katabdan hedduu dhimma nu baasa. Jiraadha, Galatooma. Sirreessaa irraa Obbo Sirreessa, …

Continue reading »

Sep 07

Yaa qopheessitoota Urjii

Yaa qopheessitoota Urjii (Marsaa Urjii) harka fuune !!! Nagaa isin hin gaafatne;sababiin isaas marsaa kana irratti Lammiilee Oromoo 30 tahan qulqulluu irratti manni murtii faashistoota wayyaanee dabarse kan jedhu yeroon yaadaanin liqifame;kanaaf Na of kalchaa.Urjii bara hedduuf ABUT/TPLFn dhabnee turre karaa teknoolojii baraan deebistanii Urjii jiraachisuu keessaniif galatni keessan bilisummaa haa ta’un jedha !!! Marsaa …

Continue reading »

Older posts «