free website trackingRealtime website tracking software
Friday September 19th 2014

‘Xalayoota Keessan’ Archive

INVITATION TO A CONFERENCE


HRLHA-UK, in collaboration with other Human Rights Campaigners has          organized a conference on

The State of Human Rights in the Horn of Africa, Particularly Ethiopia

Dear Friends,

The Human Rights crisis in Ethiopia is so worrying. No one seems to understand the scale of the violation. However, torture, disappearance and extrajudicial killings are common place in that country.

Right now the Ethiopian security forces are working hard to ensure, not security but make sure that every one is in complete obedience to tyranny, exploitation and all forms of human rights violation. Just in this week the Ethiopia security forces are working with the Kenyan government, arrested many refugees and are planning to send back refugees against international convention.  Leave alone illegal deportation, even assassination of refugees had been taking place in Kenya and even down up to South Africa. There seems to be no hiding place for the victims of human rights under the current regime in Ethiopia.

Peasants in certain areas are particularly targeted and expelled in broad day light from their farm land for the sake of the officials and of TPLF led government financial gain. While people are starving the government sells arable land to Chinese, Japanese and Saudi, and Indian investors which they farm to export crops from Oromia, Gambella etc. back to their country.

Further, researchers already began to clearly indicate the killings, disappearances and tortures underway in Ethiopia are not random but systematic which targeted specific people. Oromia stood first in Professor Tronvoll’s finding(Human Rights Violation in Federal Ethiopia when Ethnic Identity is a political Stigma)

Now therefore, let us come together, hear the scale of the violation from personalities who compiled the violations and could help us organize ourselves for effective campaigning.

Speakers and Topics:

1)     Dr. Trevor Truman, Oromia Support Group, UK, “Ethiopia Exports More Than Coffee: The Security Forces Free Ride Across the Horn of Africa

2)     Dr. Alemayehu Biru, OMRHO, Germany, Institutionalization of Human Rights Violation in Ethiopia

3)     Mr. Achame Shana, Leeds, UK, The impact of Ethiopia’s development on human rights – myth and reality

4) The Ogaden regional state: One of the Places Where Humanity is Under Constant Threat Presenter TBA, London, UK,

5)     Mr. Nyikaw Ochalla, Annuak Servival, Reading, UK, “The Land Grab Policy: Ruining The Livelihood of Indigenous people

6)     Mr. Tom Gibson, Amnesty International, UK, Campaigning for Human Rights Campaigning: Strategy

HRLHA-UK, in collaboration with other Human Rights Campaigners has organized a conference on “The State of Human Rights in the Horn of Africa, Particularly Ethiopia

Date: 8th January 2011, 9:30 -17:00

Venue: Conference Hall, Amnesty International UK Branch, 17-25 New inn Yard, London EC2A 3EA London, UK

For Any Enquiries please call Mr Teshale Abera

:Tele #;  +44 (0)79 4449 3904

Entrance: free

All are welcome!!

Abbaa Dhabus, Diddaa Agarsiisuu Irraa Boodatti Hin Jenne

Kaleessa ayyaan Irreechaa isa baranaa (2010) ayyaaneffatnee oolle. Baayyinni nama garmalee nama dinqisiisa. Ummatni kun ummata abbaa dhabe ta’uu isaa gama  tokkoon ni hubatta. Gama birootiin immoo, diddaa gabrumma diinatti agarsiisuu ammam cimsee akka itti fufe ifatti argisiisaa jira. Wanni guddaan ayyaana Irreechaa baranaa irratti mul’ate tokko kana dha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta’e, waa’ee fi maalummaa Irreessaa/Irreechaa  namni baayyeen waan isaa gadi fageessee beekee utuu hin taane, irra caalaa  ani Oromo dha waan jedhu agarsiisuu barbaada. Kanaafuu, waamichaa fi qindoomina tokko malee, wal-qindeessee, walyaamee bahe.

Wantii nama ajaa’ibu baayyina namaa qofaa miti. Naamusni isaa nama boonsa, nama gammachiisa. Nama ammas baayyatu sana keessatti, namni tokko waa hin taane.  Baayyinni nama inni baranaa gara miliyoona 3 natti fakkaata. Sanaa gadi hin ta’u. Mee akka isin warri dhaamsa xiqqoo kana dubbiftanu hundinuu ifii keessaniif tilmaamtuttan, haala isaan isiniif hima. Walakkeessa magaalaa (Bushoftuu) irraa amma bakka irreessaatti yoo xinnaate km 2 lama ta’a. Lafa deemtee achi ga’uuf gara daqiiqaa 40 fudhata. Ballinni karaa yoo xiqqaate meetira 15 ta’a. Jarri mootummaas gireederii dhaan ededa soqxee itti dabalteetti. Egaa ganama waluumaa galatti saatii tokkoo kaasee amma saatii sagaliitti namni ni yaa’a. Ammi tokko ga’ee yoo deebi’u inni kaan immoo itti yaa’aa. Egaa meetira tokko irratti nama tokko yoo fudhatte bitaa mirgatti namoota 15 jedhi. Kiilo meetirri tokko meetira kumaa lama jedhi. Kun immoo gara lamaan haa fudhatamu (isa dhaquu fi isa galu) Kanaaf 2x15x2,000 = 60,000. Kun tarii daqiiqaa 30 hanga 40 keessatti ta’uu danda’a. Egaa sa’atii sagal illee yoo dhiifnee shanuma goone, meeqa ta’a?

Gama naamusaatti yoo deebine, biyya Arabaatti, warri imalan wagga waggaa dhaan adeemu, heddutu wal dhidhiittee (stampede) wal ajjeesa. Dhibbaan kan lakkaa’amtutu du’a. Keenya daa’imni illee hin dune; du’uun hafee, kan kuftee madoofte illee hin jirtu, ani hin dhageenye. Kana, naamusa akkasiitiin maal jettuu? Eenyutu qindeesse, eenyutuu gurmeesse, eenyutu naamusa qabsiise jettuu? Hadhaa gabrumma, aaloo fi xiiqii yoo ta’een alatti. Waaqnis nu wajjin jira mitii?

Nagaatti!

Amansiis Dhugumaa,

Finfinne, Oromiyaa irraa.

Bilisummaaf Dhaabbatne Jechaa Qabsoo Irraa Fagaachuu

“Warri bilisummaaf dhaabbatne jedhan,garuu Qabasoo (Sochii) sabaa irraa fagaatanii taa’anii ilaalan,akka nama osoo qotee hin facaasiin midhaan haammachuu fedhuu ti.Isaan kun warra Bokkaa,Bakakkaa fi Hangaasuu ykn Balqqeessa hin qabne hawwanii ti.Qabsoon sabaa qabsoo sammuu ykn qabsoo irree tahuu danda’a.Haa tahu malee qabsaa’uu feesisa.Warri aangoo of harkaa qaban mirga tokko illee tolaan (kadhaan) kennanii hin beekan;kennuuf illee hin deeman.Sabni cunqursaa of irraa hin buufne yoom iyyuu taanaan waanjoon gabrummaa isa irraa hin bu’u.”

Sirna gabrummaa dhabamsiisuudhaaf qabsaa’aa kan ture lammiin Ameerikaa Fredrick Douglas jecha armaan olii kana yeroo dubbatu haalli namootaa naannoo isaa turan sun maal akka inni fakkaachaa ture tilmaamuun kan nama rakkisu miti.Yaadni gabaabaan garuu ergaa baay’ee of keessaa qabu kun har’a illee amalootaa Ummata keenyaa ykn qabsaa’ootni hedduun qaban kan calaqqisiisu waan taheef seensa barreeffama kiyyaa taasiseen ittiin jalqabuuf filadhe.
Yeroo baay’ee,bakka baay’eetti nammootni danuun (hedduun) dheebuu fi fedha bilisummaaf qaban odeessu malee,deemsa qabsoo bilisummaa Oromoo shaffisiisuuf isaan irraa waan barbaaddamu gumaachuuf yeroon isaan dubbatan ykn tarkaanfatan hin mul’atu.Kaleesa kana turre,dheeggadda sana hojjachaa turre jedhanii alala guuruu,gocha kaleessaan jiraahuu barbaaduu maalee har’a kan hojjachuu qabna jedhanii hin yaadan;warra har’a kaleessaan jiraachuu fedhanii dha.
Jarreen akkasii kun akka waan nammoota dursanii waa’ee gabrummaa saba Oromoo hubatanii,Bilisummaan illee karaa yaada mataa isaanii qofaan akka dhufutti ilaalu.Ijaaramanii dirqamaa fi wareegama bilisummaan gaafattu hin bahin,Gatii bilisummaa guddaa (qaalii) lubbuu jijjiirraa hin qabne sana namootni biraa akka baasan (kafalan) eeggatu.Taa’ani hidhii xuuxaa gaaffii dhuma hin qabnee fi komii Oromiyaan bilisoomuu dhabbuu tarreessaa oolu.Mataa isaaniitii garuu ofitti deebi’anii aarsaa ykn wareegama bilisummaan na irraa barbaaddu ykn gaafattu gumaachaan jiraa?Jedhanii osoo of hin gaafatne deeggartummaa (miseensummaa) kaleessaan alala guuru.
Waan taheef gochaan akkasii kun nama bilisummaa saba isaa hawwuu fi ani qabsawaa,deeggaraan ture ofiin jehu tokko irraa kan eegamu miti.Nami Lammiin (Qomoon) isaa akka garummaa jalaa jalaa bahu hawwu tokko yeroo hunda nama kan biraa irraa waa eeguu dhiisee ani qabosoodhaaf maalin godhe ykn gumaachaas jira,jedhee of gaafachuu qaba.Yoo waan hin goone tahe ykn waa gochuufiis hin dandeenye ta’e/taate,akkasumas fedha hin qabaatne ammoo afaan ofii qabchuun fi harka ifii maratanii taa’uun beekumsa guddaa dha.Kanaan ala bahanii garuu olola diiggaa oofuun fi maqaa xureessii gaggeessuun faallaa qabsoo fedhii isaa/isii sana dhaabbachuun meeshaa diinaa fi kanneen akeeka QBO dura dhaabbatanii fiixaan baasuu taha.
Kanaaf amalli akkasii jijjiramuu qaba.Lammiin Oromoo kamuu saba isaa bilisa baasuu fi Oromiyaa keenya walaboosuuf ga’ee ofii gurmuunis tahe nam-tokkeen gumaachuun dirqama seenaa dhalootaa ti.Halaala taa’anii ilaaluun fi kan kaleessaa alala guuruun nama Oromummaan itti dhaga’amu irraas hin eeggamu.
Xalayaa biraan hanga wal agarrutti.
Galatoomaa.

Ahmad Kamaal

Let’s Strengthen Ourselves, First

Thanks, Jaal Fayyis, for your unreserved strive to find the way out for our march towards freedom. It is not bad to implement what you forwarded here, but the question should come first from them; not from us. However, I do not think they are going to do it in the near future unless they are compelled by the strength of our position and movement. Hence, we have to build our strength first and show our muscles, which I believe will build our confidence and clear some confusions existing among our communities and liberation organizations and also show the inevitability of our freedoms to all stakeholder.

I feel that advancing such ideas is not bad, as it is the spice for our politics, even though it looks far from achievement.

Injifannoo Uummata Oromoof!

Hundee Lammii

E-mail : hundeelammii@yahoo.co.uk

Baga gammaddan

Baga gammaddan Urjii deebiftanii dhaabuu keessaniif. Heduu galatooma. Egaa fuula duraaf amma danda’u isin faana bu’ee barruu keessan dubbisee anis barruudhanis ta’ee kara biraatinis qooda keessatti fudhachuun yaala.
Jiraadha ijoollee Oromoo. Hundumaa caalaa Biyya keessatti karaa Oromoo ilaalurratti wanta deemaa jiru faana buutanii yo katabdan hedduu dhimma nu baasa. Jiraadha, Galatooma.

Sirreessaa irraa

Obbo Sirreessa, xalayaa nuu ergiteef guddaa galatoomi. Gara fuula duraatti akkam jeete wal-quba haa qabaannu!

Gulaalaa

Yaa qopheessitoota Urjii

Yaa qopheessitoota Urjii (Marsaa Urjii) harka fuune !!! Nagaa isin hin gaafatne;sababiin isaas marsaa kana irratti Lammiilee Oromoo 30 tahan qulqulluu irratti manni murtii faashistoota wayyaanee dabarse kan jedhu yeroon yaadaanin liqifame;kanaaf Na of kalchaa.Urjii bara hedduuf ABUT/TPLFn dhabnee turre karaa teknoolojii baraan deebistanii Urjii jiraachisuu keessaniif galatni keessan bilisummaa haa ta’un jedha !!! Marsaa kana yeroon argetti gammachuu anatti dhagahame kana jedhee isiniif ibsuudhaaf jechatu na hanqata.Qooda URJIIN kaleessaa QBO Ummatni Oromoo godhaa tureef gaheen Urjii bakka guddaa qabaachaa akka ture waanin hubadhuuf.Akkasumas gara fuula duraatti Urjiin Qabsoo Bilisummaa Oromoo itti jirruuf akkuma kaleessaatti qooda gama ishiin irraa eeggamu fi wareegama barbaachisu cufa akka baaftu nan amana.Kanaaf ammas irra deebi’ee Urjiin baga nuuf dhalatten jedha !!!

Ahmad Kamaaliin
Galatoomaa.

Obbo Ahmad, guddaa galatoomi yaadaa keetiif. Hirmaannaan kee itti haa fufu.

Gulaalaa

Anaadhufu

Anaadhufu, baga jiraatte yoona geesse urjiikoo.

Obbo Hundee baga waliin jiraatne. Gaara fuula duraatti wal haa quba qabaannu!

Gulaalaa

Mee Harka Wal-Haa-Qabatnu

2010/09/03

Obboleewwan,

Diinni duruu tola namaaf hin hojjatu. Hojjatee illee hin beeku;gara fuula duraattis akka hin hoojjanne beekamaa dha.Maalif yoo jedhame, diina irraa silas wanti eegamu kanuma.Diinni hojii isaa hojjachaa jira.Nuti hoo? Warri dabaa fi shira diinaan waadamaa jirru maal irra jirraa? Hogguu waanuma diinni nuun dhala Oromoo irratti raaw’atu teenyee odeessinaa? Hanga yoom? Obboleewwan keenya kan murtiin dabaa wayyanootaan irratti dabarfamuuf deemu rabbi isaan biraa ha dhaabbatu jechaa… nu oromootni biyya keessaa fi alaa akki itti jirru gaarii miti; mee harka wal qabatnee,sochoonee waanjoo gabruummaa fi dararaa nu irratti diriirfamee jiru kana of irraa ha fonqolchinuun.

Ahmad Kamal
Qunnamtiif:gaaddisa.saba52@yahoo.com

Latest Topics

Oromo Canadians Rally against Africa-Canadian Business Summit

Oromo Canadians Rally against Africa-Canadian Business Summit

(URJII ONLINE) Oromo Canadians of the GTA (Greater Toronto Area) and nearby cities staged a demonstration yesterday in [Read More]

Arrests and Detentions of Oromo Nationals Continued

Arrests and Detentions of Oromo Nationals Continued

(URJII ONLINE) The TPLF/EPRDF Government of Ethiopia has continued committing various forms of extra -judicial actions [Read More]

U.S.-Africa summit did not address human rights violations: advocates

U.S.-Africa summit did not address human rights violations: advocates

(URJII ONLINE) WASHINGTON — The U.S.-Africa summit has focused on trade, security and even the Ebola virus, but human [Read More]

Endless Injustices – At the Centre of Discussion at OSA 28th

Endless Injustices – At the Centre of Discussion at OSA 28th

(URJII ONLINE) The denial of justice, absence of fair treatment and equality among the various nations and [Read More]

Re-Unification among the OLF Factions

Re-Unification among the OLF Factions

(URJII ONLINE) Two of the three or four factions of the Oromo Liberation Front (OLF) have announced that they have [Read More]

Popular Topics